Tallinna Mänedžeride Kooli Privaatsustingimused

Kehtivad alates 01.03.2019.a.

Tallinna Mänedzeride Kool OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Tallinna Mänedzeride Kool OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Põhimõtted, mille alusel Tallinna Mänedžeride Kool Isikuandmeid, sh Kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevates Privaatsustingimustes (Tallinna Mänedžeride Kooli Küpsisepoliitika on eraldi kättesaadav). Privaatsustingimusi kohaldatakse muuhulgas juhul, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Tallinna Mänedžeride Kool poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud. Privaatsustingimusi kohaldatakse ka Kliendisuhtele, mis on tekkinud enne tingimuste jõustumist.

 1. Mõisted
 2. Alljärgnevaid termineid kasutatakse käesolevates Privaatsustingimustes toodud tähenduses:
 3. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Tallinna Mänedžeride Koolil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust Kliendid, taotluste või küsimuste esitajad, koostööpartnerid, juriidilisest isikust Klientide esindajad, uudiskirja soovijad;
 4. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava Andmesubjekti, sh Kliendi kohta;
 5. Andmekaitsemäärus – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta;
 6. Kliendiandmed on igasugune info (sh Isikuandmetena käsitletav info), mis on Tallinna Mänedžeride Koolile Kliendi või tema esindajate kohta teada;
 7. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Tallinna Mänedžeride Kooli poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil Tallinna Mänedžeride Kooli teenustega seotud;
 8. Kolmas isik on iga isik, kes ei ole Andmesubjekt ise, Tallinna Mänedžeride Kool ega Tallinna Mänedžeride Kooli töötaja ning kes määrab üksi või koos teise isikuga kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid;
 9. Leping on Tallinna Mänedžeride Kooli ja Kliendi vahel sõlmitud mistahes sisuga leping;
 10. Privaatsustingimused – käesolev tekst, mis sätestab Tallinna Mänedžeride Kooli Isikuandmete Töötlemise põhimõtteid;
 11. Tallinna Mänedžeride Kool on Tallinna Mänedžeride Kool OÜ, registrikood 10362885, aadress Kentmanni tn 11b-1, Tallinn 10116. Tallinna Mänedžeride Kooli kontaktandmed on esitatud käesoleva Privaatsustingimuste punktis 12;
 12. Töötlemine on igasugune Andmesubjekti Isikuandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, süstematiseerimine, ligipääsu andmine, kasutamine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne), sõltumata toimingu teostamise viisist või kasutatavatest vahenditest.
 13. Üldpõhimõtted
 14. Isikuandmete Töötlemine Tallinna Mänedžeride Kooli poolt toimub Andmekaitsemääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja muudes asjakohastes õigusaktides ning käesolevates Privaatsustingimustes toodud nõuete kohaselt.
 15. Käesolevad Privaatsustingimused kirjeldavad Tallinna Mänedžeride Kooli poolt Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendiandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Lepingutes, muudes teenustega seotud dokumentides ning Tallinna Mänedžeride Kooli kodulehel.
 16. Käesolevad Privaatsustingimused on Tallinna Mänedžeride Kooli ja Kliendi vahel sõlmitavate Lepingute lahutamatuks osaks. Privaatsustingimused kohalduvad ulatuses, milles need ei lähe vastuollu Lepingu või muudes teenustega seotud dokumentides toodud tingimustega.
 17. Tallinna Mänedžeride Kool tagab kohalduva õiguse raames Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest.
 18. Tallinna Mänedžeride Kool võib Isikuandmete Töötlemiseks kasutada volitatud töötlejaid. Sellistel juhtudel tagab Tallinna Mänedžeride Kool, et Isikuandmete Töötlemine toimub Tallinna Mänedžeride Kooli juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega ja käesolevate Privaatsustingimustega ning rakendavad nõuetekohaseid turvameetmeid.
 19. Privaatsustingimusi täiendab Tallinna Mänedžeride Kooli kodulehel avaldatud küpsistele kohaldatav eeskiri. Tallinna Mänedžeride Kooli Küpsisepoliitika on kättesaadav Tallinna Mänedžeride Kooli veebilehel.
 20. Isikuandmete kogumise viisid
 21. Tallinna Mänedžeride Kool kogub Isikuandmeid muuhulgas järgmistel viisidel:
 22. peamiselt Andmesubjekti poolt Tallinna Mänedžeride Koolile avaldatud Isikuandmed (nt taotluste, avalduste, Lepingute sõlmimise kaudu);
 23. Andmesubjekti ja Tallinna Mänedžeride Kooli tavapärase suhtluse tulemusel tekkivad Isikuandmed, sh e-kirjavahetus;
 24. Andmesubjekti poolt ilmselgelt avalikustatud Isikuandmed (nt sotsiaalmeedias);
 25. Tallinna Mänedžeride Kooli teenuste tarbimisel tekkivad Isikuandmed (nt ülekannete tegemine jms);
 26. Kolmandatelt isikutelt saadavad Isikuandmed (nt Tallinna Mänedžeride Kooli koostööpartneritelt).
 27. Isikuandmete Töötlemise õiguslikud alused
 28. Tallinna Mänedžeride Kool Töötleb Isikuandmeid kokkuvõtlikult järgmistel õiguslikel alustel:
 29. õigusaktidest (nii riigisisene regulatsioon kui Euroopa Liidu õigusaktid) tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 30. Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks. Tallinna Mänedžeride Kool võib kasutada Isikuandmeid ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks;
 31. Andmesubjekti (sh Kliendi) nõusoleku alusel vastavalt nõusolekus väljendatud piirides, ulatuses ja eesmärkidel – sellisel juhul küsib Tallinna Mänedžeride Kool isikult kohase nõusoleku;
 32. Tallinna Mänedžeride Kooli enda õigustatud huvide tarbeks või kaitsmiseks.
 33. Isikuandmete kategooriad
 34. Isikuandmete kategooriad, mida Tallinna Mänedžeride Kool peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ning mille Töötlemine toimub, on järgmised:
 35. isiku tuvastamise andmed (nt nimi);
 36. kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress);
 37. andmed Andmesubjekti seoste kohta juriidiliste isikutega (nt Andmesubjekti poolt esitatud või avalikest registritest või Kolmandate isikute kaudu saadud andmed juriidilise isiku nimel tehingute tegemiseks, Andmesubjekti ametikoht juriidilises isikus);
 38. teenuste osutamiseks vajalikud andmed või teenuse osutamise lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed (nt koolituse või konsultatsiooni teema, koolituse või konsultatsiooni soovimise ajavahemik);
 39. tellitud teenustega seotud andmed (nt Lepingute täitmine või täitmata jätmine, sõlmitud ja lõppenud Lepingud, esitatud avaldused, päringud ja kaebused, koolituse või konsultatsiooni teema);
 40. andmed harjumuste, eelistuste ja Kliendi tagasiside kohta (nt andmed kasutatud teenuste kohta, Kliendi tagasiside andmed, Andmesubjekti päringud, Kliendi pretensioonid);
 41. suhtlusandmed (nt andmed, mida kogutakse e-posti, sõnumite ning teiste suhtlusmehhanismide kaudu (nt sotsiaalmeedia), samuti Andmesubjekti poolt Tallinna Mänedžeride Kool kodulehtede külastamisega seotud Isikuandmed);
 42. seadusest tuleneva kohustuse täitmise käigus saadud ja/või loodud andmed (nt arve andmed);
 43. asukohaandmed (nt koolituse läbiviimiseks soovitud linn ja riik).
 44. Turundusliku teabe edastamiseks kasutab Tallinna Mänedžeride Kool eelkõige järgmisi Isikuandmeid:
 45. Andmesubjekti (sh Kliendi) kontaktandmed (nt e-posti aadress) ja isikut tuvastavad andmed (näiteks nimi);
 46. teave tarbitud teenuste kohta (nt osaletud koolituste teema).
 47. Lisaks punktides 5.1-5.2 väljatoodud Isikuandmete kategooriatele võib Tallinna Mänedžeride Kool koguda Andmesubjektilt täiendavaid ja muid Isikuandmeid, kui see on vajalik konkreetse teenuse osutamiseks või kui seda nõuab seadus, mis on seotud teenuse osutamisega.
 48. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused Isikuandmete Töötlemine Tallinna Mänedžeride Kooli poolt toimub peamiselt selleks, et:
 49. pakkuda teenuseid, eelkõige Kliendiga Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, hinnapakkumiste tegemiseks, Kliendi esitatud avalduste menetlemiseks, Kliendi isikusamasuse tuvastamiseks, Kliendiga suhtlemiseks, Kliendi maksekohustuse täitmise tagamiseks, Kliendi pretensioonide lahendamiseks, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel;
 50. hallata kliendisuhteid, eelkõige Isikuandmete ajakohastatuna ning tõesena hoidmiseks ja vajadusel nende Isikuandmete parandamiseks või täiendamiseks, kontrollides ja täiendades Isikuandmeid väliste ja sisemiste allikate kaudu, samuti Lepingute kohta arvestuse pidamiseks, tagasiside esitamiseks või kontakteerumiseks, mis põhineb: Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Andmesubjekti nõusolekul või Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil;
 51. kaitsta ja tagada Kliendi ja/või Tallinna Mänedžeride Kooli huve:
 52. parandada Tallinna Mänedžeride Kooli poolt pakutud teenuste kvaliteeti ja selleks, et tõendada äritehinguid või muud ärisuhtlust, mis põhineb:
 53. Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil tagada ja/või parandada teenuste kvaliteeti;
 54. tagada usalduslik Kliendisuhe ning vältida pettuste toimumist ja kahju tekkimist, mis põhineb:
 55. Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil;
 56. arendada ja/või parandada tooteid, teenuseid või IT-süsteeme ning tagada andmekaitse, mis põhineb:
 57. Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil või juriidilisel kohustusel;
 58. korraldada üritusi, koguda ja avaldada tagasisidet:
 59. korraldada Kliendile üritusi ja võimaldada Kliendil üritusel osaleda (nt vilistlaste kokkutulek), mis põhineb:
 60. Kliendi nõusolekul või Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil;
 61. viia läbi analüüse ning koguda tagasisidet, mis põhineb:
 62. Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil täiustada Tallinna Mänedžeride Kooli teenuseid, parandada Kliendi jaoks teenuste kasutajakogemust ning arendada uusi teenuseid või Kliendi nõusolekul;
 63. vältida teenuste väärkasutamist ja tagada teenuste nõuetekohane osutamine, eelkõige võimaldada ja kontrollida ligipääsu digitaalsetele kanalitele ja nende toimimist, vältida digitaalsetele kanalitele volitamata ligipääsu ja nende väärkasutamist ning tagada info turvalisus, mis põhineb:
 64. Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Kliendi nõusolekul või Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil tagada kontroll Tallinna Mänedžeride Kooli digitaalteenuste volituste, ligipääsu ja toimimise üle;
 65. tõendada, teostada ja kaitsta õiguslikke nõudeid, eelkõige salvestada sidevahendite (nt e-posti) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toiminguid, mis Tallinna Mänedžeride Kool on teinud, mis põhineb:
 66. Lepingu täitmisel või Lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel Kliendi soovil või juriidilise kohustuse täitmisel või Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil õiguslike nõuete teostamiseks.
 67. täita Tallinna Mänedžeride Koolile seadusest tulenevaid kohustusi, mis põhineb:
 68. juriidilise kohustuse täitmisel.
 69. Andmete kasutamine turunduslikul eesmärgil
 70. Tallinna Mänedžeride Kool kasutab Isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, eelkõige Tallinna Mänedžeride Kooli poolt pakutavate teenuste osas pakkumiste, ürituste kutsete ja muu turundusinfo saatmiseks ehk otseturunduseks sidevahendi (nt e-posti või telefoni teel) vahendusel, kui Andmesubjekt on sellega nõustunud. Juhul kui Klient ei ole otseturunduseks eraldi nõusolekut andnud, võib Tallinna Mänedžeride Kool Töödelda Kliendi Isikuandmeid Tallinna Mänedžeride Kool teenuste pakkumise tegemise eesmärgil sarnaste toodete või teenuste osas, mida Klient on soetanud või tarbinud, vastavalt Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvile.
 71. Isikuandmete edastamine
 72. Tallinna Mänedžeride Kool edastab Isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:
 73. Tallinna Mänedžeride Kooli selleks volitatud töötajad;
 74. teenuste osutamise ja Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmisega seotud Kolmandad isikud – nt maksevahendajad, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, koostööpartnerid, reklaami- ja turunduspartnerid, jne;
 75. audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid või muud Tallinna Mänedžeride Kooli konsultandid;
 76. nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja;
 77. kui Klient on rikkunud Lepingut, siis võlgade sissenõudmise teenuse osutajad, kohtud ja pankroti- või maksejõuetushaldurid;
 78. muud Tallinna Mänedžeride Koolile teenuste osutamisega seotud isikud, nt postiteenuste osutajad.
 79. Töötlemise geograafiline piirkond
 80. Üldreeglina toimub Isikuandmete Töötlemine Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires ning kui peaks esinema vajadus seda teha, siis toimub edastus ainult eeldusel, et rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid. Asjakohased kaitsemeetmed on näiteks järgmised:
 81. väljaspool ELi/EMPi asuvas riigis, kus vastuvõtja asub, on piisav andmekaitse tase vastavalt Euroopa Komisjoni sellekohasele otsusele;
 82. kehtiva lepingu olemasolu, mis sisaldab ELi poolt välja töötatud lepingu tüüptingimusi või heakskiidetud toimimisjuhendeid, sertifitseerimisi ja muud sarnast, mis vastab Andmekaitsemäärusele;
 83. vastuvõtja on sertifitseeritud andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel (kohaldatakse Ameerika Ühendriikides asuvatele vastuvõtjatele).
 84. Asjakohaste kaitsemeetmete puudumisel on Tallinna Mänedžeride Koolil õigus Isikuandmeid edastada väljapoole EL/EMPi olukordades, kus:
 85. Andmesubjekt on andnud selleks selgesõnalise ja kaitsemeetmete puudumisest teavitatud nõusoleku;
 86. see on vajalik Kliendi ja Tallinna Mänedžeride Kooli vahelise Lepingu täitmiseks või Andmesubjekti taotluse alusel võetavate Lepingueelsete meetmete rakendamiseks;
 87. see on vajalik, et Andmesubjekti huvides sõlmida Tallinna Mänedžeride Kooli ja muu füüsilise või juriidilise isiku vahel leping või seda lepingut täita;
 88. see on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 89. see on vajalik, et kaitsta Andmesubjekti või muude isikute olulisi huve, kui Andmesubjekt on füüsiliselt või õiguslikult võimetu nõusolekut andma;
 90. edastamine tehakse registrist, mis Euroopa Liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt on mõeldud avalikkuse teavitamiseks ja on tutvumiseks avatud kas laiemale avalikkusele või kõigile, kes suudavad tõendada õigustatud huvi, kuid ainult sellisel määral, nagu konkreetsel juhul on täidetud tutvumist käsitlevad tingimused, mis on Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud;
 91. edastamine ei ole korduv, puudutab ainult piiratud arvu Andmesubjekte, on vajalik, et kaitsta Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huve, mille suhtes Andmesubjekti huvid, õigused või vabadused ei ole ülekaalus ning kui Tallinna Mänedžeride Kool on hinnanud kõiki andmete edastamisega seotud asjaolusid ja kehtestanud selle hinnangu põhjal sobivad kaitsemeetmed isikuandmete kaitseks. Tallinna Mänedžeride Kool teatab sellisest edastamisest järelevalveasutusele.
 92. Täpsema info saamiseks Isikuandmete edastamise kohta väljaspool ELi/EMPi võib Andmesubjekt pöörduda Tallinna Mänedžeride Kooli poole Privaatsustingimuste punktis 12 toodud kontaktandmetel.
 93. Isikuandmete säilitamise perioodid
 94. Tallinna Mänedžeride Kool ei Töötle Isikuandmeid kauem kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks. Säilitamise periood võib seejuures põhineda Lepingutel Kliendiga (nt Kliendiga sõlmitud Lepingust tuleneva vaidluse lahendamiseks), Tallinna Mänedžeride Kooli õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus).
 95. Andmesubjekti õigused
 96. Andmesubjektil on seoses tema Isikuandmete Töötlemisega alljärgnevad õigused:
 97. saada teavet tema Isikuandmete Töötlemise kohta ning õigus küsida Töödeldavatest Isikuandmetest koopiat (nt Töötlemise eesmärkide, Töödeldavate Isikuandmete kategooriate, Isikuandmete vastuvõtjate või vastuvõtjate kategooriate kohta, Isikuandmete säilitamise ajavahemiku kohta; kui Isikuandmeid ei koguta Andmesubjektilt, siis olemasolev teave nende päritoluallika kohta);
 98. taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed;
 99. esitada vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemisele, kui Isikuandmete Töötlemine põhineb õigustatud huvil, sealhulgas otseturunduse eesmärgil. Näiteks võib Klient keelata oma kontaktandmete kasutamise uudiskirjade saatmiseks – selleks on Kliendil võimalik turundusliku e-kirja saamisel ennast vastavast saajate nimekirjast eemaldada;
 100. taotleda oma Isikuandmete kustutamist, näiteks kui Tallinna Mänedžeride Koolil puudub õigus selliseid andmeid Töödelda või kui Isikuandmete Töötlemine toimub Andmesubjekti nõusolekul ja ta on nõusoleku tagasi võtnud. Selline õigus ei kohaldu siis (või sellises ulatuses), kui Isikuandmete, mida palutakse kustutada, Töötlemine toimub lisaks ka teistel õiguslikel alustel, näiteks Lepingu alusel või juriidiliste kohustuste täitmiseks;
 101. nõuda oma Isikuandmete Töötlemise piiramist, nt ajal, mil Tallinna Mänedžeride Kool hindab, kas Kliendil on õigus oma Isikuandmete kustutamisele;
 102. saada oma Isikuandmed, mida ta on Tallinna Mänedžeride Koolile esitanud ning mille Töötlemine toimub nõusoleku alusel või Lepingu täitmiseks, elektrooniliselt üldkasutatavas masinloetavas vormis, ja kui tehniliselt võimalik, edastada need andmed teisele teenusepakkujale (andmete ülekandmise õigus);
 103. võtta tagasi enda antud nõusolek oma Isikuandmete Töötlemiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel ei Töötle Tallinna Mänedžeride Kool enam Andmesubjekti Isikuandmeid eesmärgil, mida tehti vastava nõusoleku alusel. Näiteks on Andmesubjektil õigus tema Isikuandmete Töötlemiseks turunduslikul eesmärgil antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, vajutades saadud uudiskirja jaluses olevale lingile „Ei soovi enam uudiskirja saada“ või teavitades sellest Tallinna Mänedžeride Kooli e-posti teel. Nõusolek kehtib kuni selle tagasi võtmiseni;
 104. pöörduda igal ajal kaebusega Tallinna Mänedžeride Kooli, Andmekaitse Inspektsiooni (veebileht: www.aki.ee) või pädeva kohtu poole, kui ta leiab, et tema Isikuandmete Töötlemine rikub tema õigusi ja huve.
 105. Kontaktandmed
 106. Andmesubjektil on võimalik oma õigusi rakendada, esitada päringuid või tühistada nõusolekuid, pöördudes selleks Tallinna Mänedžeride Kooli poole. Tallinna Mänedžeride Kooliga saab Isikuandmeid puudutavatel teemadel ja küsimuste korral ühendust võtta tööpäeviti kella 10:00-16:00 vahel Tallinna Mänedžeride Kooli telefonil (372) 6466 356, – 357, (372) 5266 170 või e-posti aadressil school@tarassov.ee
 107. Tallinna Mänedžeride Kool vastab esitatud taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Kui enne taotlusele vastamist on vaja selgitada välja täiendavaid asjaolusid, võib Tallinna Mänedžeride Kool vastamise tähtaega pikendada, teavitades sellest eelnevalt Andmesubjekti.
 108. Privaatsustingimuste kehtivus ja muudatused
 109. Tallinna Mänedžeride Koolil on õigus Privaatsustingimusi igal ajal ühepoolselt muuta kooskõlas kohalduva õigusega.
 110. Tallinna Mänedžeride Kool teavitab Andmesubjekti Privaatsustingimuste muutmisest kodulehe kaudu või e-posti teel mitte hiljem kui üks kuu enne muudatuste jõustumist, v.a. juhul kui Privaatsustingimusi muudetakse tulenevalt õigusaktides tehtud muudatustest.