TALLINNA MÄNEDŽERIDE KOOLI VEEBIPOE KASUTAMISE TINGIMUSED - Таллиннская Школа Менеджеров


Tallinna Mänedžeride Kooli e-poe kasutustingimused

Kehtivad alates 1. novembrist 2020

 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Need tingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Tallinna Mänedžeride Kooli e-poe (edaspidi: e-pood) klientide (edaspidi: ostja) ja veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) asuva e-poe omaniku Tallinna Mänedžeride Kool OÜ, registrikood 10362885, aadress Kentmanni 11B-1, Tallinn, Eesti (edaspidi: müüja), vahel.

Neid tingimusi kohaldatakse õigussuhetele, mis tekivad intellektuaalse sisu ostmisega veebilehelt tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com). Tingimustes sätestatakse poolte õigused, kohustused ja vastutus, sisu omandamise ja selle eest tasumise tingimused, kättetoimetamise kord ja reklamatsioonid.

1.2      Ostja võib olla 18-aastane ja vanem füüsiline või juriidiline isik, kes kinnitab enne tellimuse esitamist, et on tutvunud tingimustega, nõustub nendega ja kohustub neid täitma.

1.3      Kui ostja on alla 18-aastane füüsiline isik, siis kinnitab ta e-poes tellimust esitades, et tema ja müüja vahel sõlmitava seadusega kooskõlas oleva lepingu on varem heaks kiitnud ostja seaduslik esindaja või et ostja täidab lepinguga võetud kohustusi vahendite abil, mille on talle sel eesmärgil või vabaks kasutamiseks andnud tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

1.4      Kui ostja on juriidiline isik, siis eeldab müüja, et juriidilise isiku nimel tellimust esitaval isikul on kõik õigused ja volitused sellise tehingu tegemiseks. Kahtluse korral on müüjal õigus tellimuse täitmine peatada, katkestada või keelduda intellektuaalse sisu edastamisest, kuni ostja on kinnitanud oma esindusõigust.

1.5      Ostja nõustub, et kui ta käitub ostude tegemisel ebaeetiliselt või kriminaalselt või kuritarvitab müügilepingust loobumise õigust, on müüjal õigus keelduda tema edasisest teenindamisest.

1.6      Müüja jätab endale õiguse muuta või täiendada tingimusi ilma ette teatamata. Muudatused avaldatakse veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) ja need jõustuvad avaldamise hetkest. Kui tellimus esitati enne ostutingimuste muudatuste jõustumist, siis kohaldatakse tellimuse esitamise hetkel kehtinud ostutingimusi, v.a juhul, kui seaduses või siinsetes tingimustes on sätestatud teisiti.

1.7      Müüja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on tekkinud selle tulemusel, et ostja ei ole neid tingimusi läbi lugenud.

1.8      Nende ostutingimustega reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

 1. KLIENDI ISIKUANDMED JA NENDE KAITSE

2.1      Müüjale edastatavaid ostja isikuandmeid töödeldakse Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse kohaselt. Tallinna Mänedžeride Kool OÜ kasutab kõiki ostja esitatud andmeid ainult tellimuse täitmiseks ja vajaduse korral lisateabe edastamiseks. Tallinna Mänedžeride Kool OÜ kinnitab, et kliendi esitatud andmeid töödeldakse e-poes konfidentsiaalselt ega avaldata kolmandatele isikutele, v.a seaduses ja punktis 2.2 sätestatud juhtudel.

2.2      Konkreetse tehinguga seotud teavet võidakse edastada makse sooritamise tingimustel ettevõttele Swedbank AS, aadress Liivalaia 8, Tallinn, Eesti, registrikood 10060701.

2.2      Kui ostja on veebilehele sisenenud, siis vastutab ta selle eest, et sisselogimisel esitatud andmed (e-posti aadress ja parool) ei satu kolmandate isikute kätte. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mis on tekkinud seetõttu, et sisselogimisel on andmed ostja süül sattunud kolmandate isikute kätte.

2.3      Ostja vastutab tema esitatud andmete täpsuse eest. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mis tekkisid seetõttu, et ostja sisestatud andmed olid ebatäpsed.

2.4      Kui ostja esitatud andmed muutuvad, tuleb need viivitamata muuta ka tellimuse vormistamise veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com). Müüja ei vastuta tagajärgede eest, mis tekkisid seetõttu, et ostja sisestatud andmed on valed või vananenud.

2.5      Kui ostja püüab oma tegevuse või tegevusetusega halvendada, rikkuda, segada või kahjustada veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) asuva e-poe tegevust, on müüjal õigus viivitamata ja ette teatamata piirata või katkestada kliendi juurdepääs veebilehele ning keelduda tema edasisest teenindamisest.

2.6      Tallinna Mänedžeride Kool OÜ konfidentsiaalsustingimused on esitatud veebilehel https://shop.tarasov.ru/index.php?route=information/information&information_id=9.

 1. INTELLEKTUAALSE SISU KÄTTESAADAVUS JA HIND

3.1.    Veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) on hinnad esitatud koos käibemaksuga.

3.2      Veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) oleva sisu kättesaadavus ja hind võivad muutuda. Muudatused jõustuvad veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) avaldamise hetkest.

3.3      Müüjal on õigus lepingust taganeda ja makstud raha ostjale tagastada.

3.4      Müüjal on õigus veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) jagada teavet uute kaupade ja teenuste ning allahindluste kohta.

 1. TELLIMUSE ESITAMINE

4.1.    Ostja saab esitada müüjale tellimuse veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) asuva tellimuste süsteemi kaudu.

4.2.    Tellimuse esitamine ei tähenda automaatset broneerimist. Pärast e-poes tellimuse esitamist tuleb ostja e-posti aadressile mõne minuti jooksul tellimuse kinnitus. Kui ostja ei ole tunni aja jooksul kinnitust saanud, siis peab ta võtma ühendust müüjaga e-posti aadressil school@tarassov.ee või helistama tööajal kl 9–15 (Moskva aja järgi) büroo telefonil (+372) 6466356 või mobiiltelefonil (+372) 5266170.

4.3.    Kui tellimust ei ole võimalik täita, on müüja esindajal õigus pakkuda ostjale võimalust valida muu samaväärne intellektuaalne sisu. Kui ostja ei soovi vahetust teha, siis tellimus tühistatakse. Kui tellimuse eest on juba tasutud, siis tagastab müüja seitsme tööpäeva jooksul raha ostja arvelduskontole, millelt ülekanne tehti.

 1. LEPINGU SÕLMIMINE

5.1.    Kui ei ole sätestatud teisiti, siis loetakse müüja ja ostja vahel ostu-müügileping sõlmituks hetkest, mil ostja esitas tellimuse ja tasus valitud intellektuaalse sisu eest müüja pangakontole.

 1. TELLIMUSE EEST TASUMINE

6.1.    Kui ei ole sätestatud teisiti, siis teeb ostja tellimuse eest ettemaksu müüja pangakontole.

6.2.    Ostjal on võimalus valida üks järgmistest makseviisidest: ülekanne pangakontole või tasumine maksete vastuvõtmise süsteemi Free-kassa kaudu.

6.3.    Kui ostja ei ole tellimuse eest tingimuste punktis 8.2 sätestatud tähtajaks tasunud, on müüjal õigus tellimus ilma ostjat teavitamata tühistada.

 1. TELLIMUSE KÄTTETOIMETAMINE

7.1.    Kui ei ole sätestatud teisiti, siis saab ostja intellektuaalse sisu elektrooniliselt alla laadida.

 1. TELLIMUSE TÜHISTAMINE

8.1.    Ostjal on õigus taotleda varem tasutud kauba tagastamist e-poe isiklikul kontol. Pärast seda, kui müüja on tagastamise kinnitanud, makstakse ostjale seitsme tööpäeva jooksul raha tagasi samal viisil, kuidas ostja tasus kauba eest, arvates maha maksesüsteemi teenustasu.

Elektroonilise kauba eest raha tagasi ei maksta (välja arvatud tasu masskoolituse ja konsultatsiooni eest, kuid ainult juhul, kui tühistamine toimus enne teenuse osutamise kuupäeva saabumist).

8.2.    Tellimus tühistatakse automaatselt ilma ostjat teavitamata, kui ostja ei ole seitsme tööpäeva jooksul ettemaksuarvet tasunud.

 1. E-POES OLEV TEAVE

9.1.    Müüja teeb kõik endast oleva, et müüja veebilehel asuv teave oleks korrektne. Müüjal on õigus igal hetkel veebilehel tarasov.ru (või tarassov.ru, vtarasov.com, vtarassov.com) olevat teavet muuta ja parandada, samuti täielikult või osaliselt eemaldada.

9.2.    Müüja jätab endale õiguse vajaduse korral hindu korrigeerida ilma sellest võimalikke ostjaid eraldi teavitamata. Hindade muutmisel ei ole tagasiulatuvat mõju juba tasutud, kuid veel kätte toimetamata tellimustele.

9.3.    Kui tekib kahtlus, et e-poes kajastatud teave ei vasta tegelikkusele, soovitatakse enne tellimuse esitamist võtta ühendust müüjaga ja küsida selgitusi (vt punkt 10).

 1. OSTJATE TEENINDAMINE JA TAGASISIDE

Küsimuste korral, nõustamiseks või selgituste saamiseks soovitatakse ostjal saata e-kiri aadressil school@tarassov.ee või helistada tööajal kl 9–15 (Moskva aja järgi) büroo telefonil +372 646 6356 või mobiiltelefonil +372 526 6170.

 1. RAHA TAGASTAMINE JA OSTETUD SISU VAHETAMINE

11.1. Raha kuulub tagastamisele juhul, kui ostja ei ole pärast sisu või sellega seotud teenuse eest tasumist saanud müüja süül tekkinud tehnilistel põhjustel juurdepääsu valitud teenusele või sisule ning need tehnilised probleemid ei ole mõistliku aja jooksul lahendatud.

11.2. Tagastamise või tühistamisega seotud kulud (sealhulgas eksliku tellimuse tühistamise korral) kannab ostja, välja arvatud juhul, kui ostjale saadetud sisu ei vasta lepingule (vt punkt 11.1).

11.3. Lepingule mittevastava sisu tagastamisel pakub müüja võimalust asendada see teise samaväärse sisuga koos hinna ümberarvutamisega.

11.4. Kui ostja ei soovi sisu asendamist, tagastab müüja tellimuse eest tasutud summa hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul ostja pangakontole. Raha tagastamiseks kasutatakse sama makseviisi, millega tellimuse eest tasuti, arvates maha maksesüsteemi teenustasu.

11.5. Omandatud sisu tagastamise põhjus ei saa olla seotud sellega, et ostja ei ole taganud intellektuaalse sisu kasutamiseks vajalikke süsteeminõudeid. Tutvuge süsteeminõuetega siin: süsteeminõuetega.

11.6. Müüja ei vastuta selle eest, kui ostja ei saa omandatud sisu kasutada ostja seadmele paigaldatud tarkvara vigade tõttu.

Viimati uuendatud 16.11.2020

X